Naša obec

Obec Zemplín leží v južnej časti rovnomenného regiónu Východoslovenskej nížiny,na pravom brehu rieky Bodrog, ktorá ako jediná nemá prameň. Vzniká totiž v katastri obce sútokom riek Latorice a Ondavy.

Jej kataster je významnou archeologickou lokalitou. Nálezy dosvedčujú slovanské osídlenie od 8. storočia. Našlo sa tu i kresťanské pohrebisko a fragmenty staromaďarskej kultúry. Existencia osídlenia, z ktorého sa vyvinula dnešná obec, úzko súvisí s rovnomenným hradom. Prvá písomná zmienka o hrade ako aj o obci pochádza z roku 1214. Na hrade sídlil samotný zemplínsky župan. Viackrát hostil i uhorských kráľov. Vďaka strategickej polohe sa Zemplín vyvíjal v stredoveku ako mestečko – opidum.

Popri poľnohospodárstve, z ktorého je nutné vyzdvihnúť najmä vinárstvo, sa darilo i obchodu a remeslám. Najvýraznejšou a dobre viditeľnou pamiatkou v obci je hradisko (Várhegy), ktoré leží uprostred intravilánu obce. Vedie k nemu cesta z centra obce. Panorámu obce výrazne dokresľujú dva kostoly, umiestnené uprostred hradiska. Reformovaný kostol má gotický pôdorys. V roku 1628 bol obnovený, v 18. storočí rozšírený. Nesie znaky baroka a klasicizmu. Druhý, gréckokatolícky chrám, pochádza zo začiatku 19. storočia. Oba kostoly sú zaradené medzi kultúrne pamiatky. V obci sa nachádza aj pravoslávna kaplnka,ktorá slúži ako centrálny chrám pre veriacich z celého Medzibodrožia. V centre obce sa nachádza ďalšia kultúrna pamiatka , budova župného domu ,ktorá prešla rekonštrukciou. V polovici 20. storočia bol postavený v centre obce kultúrny dom a v roku 1997 dom smútku.

Obec spravuje aj materskú školu. Zemplínčania sú známi svojou zanietenosťou pre ľudové tradície .Ich odraz vidno v prvkoch ľudovej architektúry,ako aj v remeselnej činnosti, spevoch a tancoch. Zemplín ponúka svojim návštevníkom popri bohatej histórii i jedinečné prírodné bohatstvo. Príroda prekypuje životom, obzvlášť vzácne druhy vtáctva predurčili ochranu tohto územia. Má vhodné podmienky na turistiku, najmä na stanovanie a rybolov. Obec je súčasťou Tokajskej cyklotrasy, na riekach sa organizujú splavy a každoročne Zemplínske kultúrne dni. Je tu rozvinuté vinárstvo a pestovanie melónov. V súčasnosti má obec Zemplín 400 obyvateľov.